Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Algemene bepalingen 

De onderhavige algemene voorwaarden bepalen, onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden, de respectieve verplichtingen van de contracterende partijen naar aanleiding van verkopen verricht op de internetsite BDMUST www.BDMUST.BE, waarvan de hoofdzetel en de exploitatiezetel gevestigd is te Champs du Vert Chasseur 86 1180 Ukkel , ingeschreven bij de BTW onder het nummer BE 0446694995, hierna genoemd “de verkoper”.

Door de bestelling te plaatsen, erkent de koper uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden.

De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing. Alleen afwijkingen die schriftelijk zijn goedgekeurd door de verkoper kunnen de toepassing van deze algemene voorwaarden wijzigen

 

2. Kenmerken van de voorgestelde diensten en goederen

De aangeboden producten zijn de producten die afgebeeld zijn op de internetsite en op de bestelbon van de verkoper. Ieder product is vergezeld van een beschrijving. De foto’s die worden gebruikt op de internetsite of ieder ander communicatiemateriaal van de verkoper zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk. Deze producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien alle artikelen of een deel ervan, ondanks alle inspanningen van de verkoper, niet beschikbaar zijn bij het klaarmaken van de bestelling, zal de verkoper de koper zo snel mogelijk verwittigen per e-mail en hem de keuze bieden om te wachten, het ontbrekende product/de ontbrekende producten te vervangen door een ander product/andere producten uit het assortiment, of de bestelling van de niet-beschikbare artikelen kosteloos te annuleren. De artikelen die wel beschikbaar zijn worden normaal geleverd.

 

3. Prijs

De prijzen van de producten en diensten die op de site en de bestelbon van de verkoper worden aangeboden, zijn opgegeven in euro, inclusief BTW en alle andere toepasselijke taksen. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op ieder moment te wijzigen. De op de bestelling toepasselijke prijzen zijn echter die welke gelden op het ogenblik van bevestiging van de bestelling. De opgegeven prijzen zijn exclusief de leveringskosten.

Het volledige bedrag dat staat vermeld op de bevestiging van de bestelling omvat de leveringskosten en eventuele andere kosten (klaarmaken van de bestelling…), conform de geldende tarieven voor deze diensten op het moment van de bestelling en zoals vermeld op de internetsite en de bestelbon van de verkoper.

 

4. Geografische zones

De online verkoop van de producten en diensten die worden aangeboden op de site en de bestelbon van de verkoper, is voor het ogenblik voorbehouden aan kopers die wonen in de gemeentes waarvan de postcode is opgenomen in de lijst van zones die in aanmerking komen voor leveringen (zie hieronder).

Als de koper een levering wenst buiten de hieronder bepaalde zones, kan hij contact opnemen met de verkoper om een oplossing te zoeken die beide partijen schikt.

Lijst van zones die in aanmerking komen voor leveringen:

Zone 1: België, Frankrijk, Luxemburg 

Tot 250 € TTC bestelligen; Verzending: 9 € 

Meer dan 250 € TTC  bestelligen; Verzending: Gratis 

Zone 2: Nederland, Duitsland 

Verzending: € 15 

Zone 3: Andere Europese landen (met uitzondering van België, Frankrijk, Luxemburg Nederland) en Zwitserland 

Verzending: 24 € 

5 Bestelligen

De koper die een product of een dienst wil kopen moet verplicht:

- in de identificatiefiche alle gevraagde gegevens invullen of, als hij reeds klant isen bestelt via de internetsite, zich identificeren;

- op de online of papieren bestelbon de referenties van alle gekozen producten invullen;

- zijn bestelling controleren en vervolgens valideren;

- de betaling uitvoeren volgens de geldende bepalingen.

De koper die een product of een dienst wil kopen moet verplicht:

- in de identificatiefiche alle gevraagde gegevens invullen of, als hij reeds klant isen bestelt via de internetsite, zich identificeren;

- op de online of papieren bestelbon de referenties van alle gekozen producten invullen;

- zijn bestelling controleren en vervolgens valideren;

- de betaling uitvoeren volgens de geldende bepalingen.

Het plaatsen van een bestelling houdt de aanvaarding in van de onderhavige verkoopsvoorwaarden, de erkenning er perfect kennis van te hebben genomen en afstand van het recht om eigen verkoopsvoorwaarden of andere voorwaarden te doen gelden.

De verkoper zal per e-mail een bevestiging sturen van de geregistreerde bestelling (bestelling via de site of via papieren bestelbon). Het geheel van de verstrekte gegevens en de geregistreerde bestelling gelden als bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als handtekening en aanvaarding van de verrichte handelingen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie een geschil loopt over een eerdere bestelling.

De inlichtingen die de koper verstrekt bij de bestelling zijn bindend voor hem: bij een fout in de opgegeven verzendingsgegevens kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden indien hij daardoor het product niet kan leveren.

De verkoper behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met de klant bij de bestelling van grote hoeveelheden, om na te gaan of de doorgegeven bestelling wel klopt. De verkoper behoudt zich ook het recht voor om de bestelhoeveelheden te beperken, bijvoorbeeld voor producten verpakt in flessen van een liter of meer.

 

6. Leveringstermijnen

Tenzij anders bepaald, worden de leveringstermijnen louter ter informatie gegeven.

• Alle leveringen zullen worden gedaan binnen 7 werkdagen voor België, onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product (in overeenstemming met artikel 2). De feestdagen tellen niet mee als werkdagen. 

• Levering kan variëren 7-30 werkdagen voor het buitenland, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de voorraad (in overeenstemming met artikel 2). 

• Dit is een gemiddelde op basis van de bestemming, wijze van verzending en de beschikbaarheid van het artikel.

 

In de volgende omstandigheden is de verkoper niet gehouden die termijnen na te leven: 

1 - Gevallen van overmacht (met inbegrip van stakingen, technische mankementen, vertraging van de leverancier en tekort aan mankracht); 

2 - Indien de klant veranderingen aanbrengt aan de bestelling terwijl deze wordt klaargemaakt.

In die gevallen brengt de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte en wordt tussen partijen een minnelijke oplossing gezocht.

 

7. Levering - vervoer

De levering gebeurt met het middel gekozen door de verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in welk geval de goederen worden vervoerd op kosten en risico’s van de klant, behoudens bedrog of zware fout vanwege de verkoper of zijn aangestelden.

 

De bestellingen worden geleverd op het adres dat vermeld staat op de bestelbon, dat in de overeengekomen geografische zone moet liggen.

De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot hun levering op het door de koper opgegeven leveringsadres. Vanaf dat moment zijn de risico’s uitsluitend voor rekening van de koper.

De klant duidt aan de bezorger de plaats voor de levering aan. De bezorger zet alle bestelde goederen op één plaats af.

Er wordt altijd een handtekening gevraagd voor ontvangst van de goederen. De zending kan in afwezigheid van de klant op het opgegeven adres, worden afgegeven aan een andere persoon op dat adres. Indien niemand aanwezig is bij de levering, zal een nieuwe afspraak worden gemaakt voor een tweede levering. In dit geval behoudt de verkoper zich het recht voor de tweede levering aan te rekenen.

Indien de bestelling niet tijdig wordt geleverd, kan de klant de verkoper contacteren via info@bdmust.be , met vermelding van het klant- of bestelnummer. Indien de verkoper door uitzonderlijke omstandigheden, de bestelling niet kan verzenden binnen 30 dagen volgend op de bevestigingse-mail, zal de bestelling kosteloos worden geannuleerd en de terugbetaling gegarandeerd.

 

8. Betaling

De betaling gebeurt met bankkaart,  kredietkaart of via Paypal bij de bestelling. De bestelde producten blijven de exclusieve eigendom van de verkoper tot de koper de bestelling volledig heeft betaald.De online betaling gebeurt in een beveiligde omgeving. Het nummer van de bankkaart wordt verwerkt door de server van de aanbieder van beveiligde betalingen, zonder langs de server van de verkoper te gaan. Het nummer van de bankkaart van de klant is dus alleen gekend bij de aanbieder van beveiligde betalingen. De bestelling van de klant zal als definitief worden beschouwd wanneer de bankbetalingscentra hun akkoord hebben gegeven. Indien de vermelde centra de betaling weigeren, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en wordt de klant verwittigd per e-mail.Indien er wordt betaald door middel van een mobiele betaalterminal, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd indien de betalingstransactie niet kan worden voltrokken.

9. Waarborg

Als de verkoper zich heeft vergist in productreferenties of geleverde hoeveelheden, dan zijn de kosten voor terugzending van de goederen voor zijn rekening.

Bij afwezigheid van klachten bij de levering, zal deze geacht worden conform te zijn met de bestelling.

 

10. Herroepingsrecht

Overeenkomstig de wet heeft de consument het recht om de verkoper te melden dat hij afziet van zijn aankoop, zonder kosten en zonder opgave van reden, binnen de 14 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de levering van het product.

Binnen diezelfde termijn moet de consument zijn intentie om af te zien van zijn bestelling melden via e-mail en het product op zijn kosten en risico terugsturen naar de administratieve zetel van de verkoper.De producten moeten verplicht worden teruggestuurd in hun originele verpakking, niet beschadigd, samen met alle toebehoren en de originele factuur/leveringsbon.

De aldus teruggestuurde producten mogen niet uitgepakt, ontzegeld, of op welke manier ook gebruikt zijn. Onvolledige of door de klant beschadigde, geschonden of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

De verkoper verbindt zich ertoe om binnen de 30 dagen na aanvaarding om de goederen terug te nemen, de eventueel verrichte betaling terug te storten, met aftrek van de verzendingskosten. Tenzij anders overeengekomen, kan de consument zijn herroepingsrecht niet doen gelden voor de leveringscontracten van producten die bereid zijn volgens de specificaties van de consument, die duidelijk gepersonaliseerd zijn of die, door hun aard, niet teruggezonden kunnen worden of snel verouderen of bederven.

 

11. Aansprakelijkheid

Het risico gaat over op de klant bij de levering of de afhaling van de bestelling.

De verkoper heeft in het online verkoopproces maar een inspanningsverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, indringing, virussen, dienstonderbreking, of andere ongewilde problemen.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik of de consumptie van de geleverde goederen, onverminderd het recht van de klant om de aansprakelijkheid van de verkoper aan te tonen.

De gegevens die op de site staan vermeld, worden te goeder trouw gegeven. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens (bijvoorbeeld recepten). De links naar sites van fabrikanten en/of partners worden louter ter informatie gegeven. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die afkomstig is van deze sites.

Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen van de producten door toedoen van de fabrikanten. De aansprakelijkheid van de verkoper blijft altijd beperkt tot de waarde van het betreffende product op zijn verkoopdatum en kan niet ingeroepen worden voor een enkele fout of nalatigheid die zou kunnen voorvallen ondanks alle voorzorgen die worden genomen bij de presentatie van de producten.

 

12. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper. Niemand heeft het recht om de elementen van de site, of het nu gaat om software, illustraties of geluidsfragmenten, onder welke vorm dan ook, te reproduceren, te exploiteren, uit te zenden, of te gebruiken, ook niet gedeeltelijk.

De informatie en suggesties die via de site worden verspreid mogen gebruikt worden, zonder verbintenis en zonder compensatie van de verkoper.

Iedere link of hypertekst link is strikt verboden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.

De naam en het logo BDMust zijn namen en merken die beschermd zijn door nationale en internationale wetten.

 

13. Persoonsgegevens

De gegevens op naam die in het kader van de bestelling worden gevraagd, moeten verplicht worden meegedeeld, daar ze onmisbaar zijn voor de verwerking van de bestelling, de levering en de facturatie. Niet-mededeling van die gegevens leidt automatisch tot verwerping van de bestelling.

Alle persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling, worden door de verkoper of zijn medewerkers bewaard en kunnen doorgegeven worden aan de ondernemingen waarmee de verkoper – of zijn leveranciers – samenwerken, als dergelijke communicatie noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.

De klant geeft de verkoper toestemming om deze gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden, om de site, de goederen en de diensten die hij aanbiedt te verbeteren. Bovendien kunnen deze gegevens gebruikt worden voor de verspreiding, via alle communicatiemiddelen, van informatie betreffende de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klantenkring.

De verkoper bewaart de persoonsgegevens ten slotte voor een vlot verloop van volgende bestellingen. Voor het overige verbindt de verkoper zich ertoe de gegevens waarover hij beschikt, niet bekend te maken aan welke andere vennootschap of onderneming ook.

De verkoper verbindt zich ertoe om de principes van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te respecteren. In dit opzicht kunnen de door de verkoper bewaarde gegevens te allen tijde opgevraagd en gecorrigeerd worden, bij eenvoudig verzoek via e-mail aan info@bdmust.be of per brief naar BDMust  Rue du Vert Chasseur 86, 1180 Uccle.

 

14. Bewijs

De partijen aanvaarden in het kader van hun relaties, de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld e-mail, elektronische back-ups, …).

 

15. Geschillen

In geval van betwisting tussen partijen, zijn uitsluitend de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van de verkoper afhangt, bevoegd.

 

16. Wijziging van de voorwaarden

De verkoper behoudt zich het recht voor om de verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval zijn de toepasselijke voorwaarden die welke gelden op de datum van de bestelling van de koper.

 

17. Toepasselijkheid

De nietigheid of onwettigheid van een van de bepalingen van de bijzondere of algemene voorwaarden, brengt geenszins de ongeldigheid of nietigheid mee van de andere voorwaarden van het contract tussen partijen, die onverminderd van kracht blijven.

 

 

Datum van de laatste wijziging van de onderhavige algemene voorwaarden : 20/08/2014